Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy az alábbi ügyekben a kérelmek online előkészíthetők a Konzinfo Ügysegéd  online konzuli ügyintézési felületen.

Aláírás hitelesítése

Bármely Észtországban tartózkodó magyar vagy külföldi állampolgár, aki Magyarországon felhasználásra kerülő okiraton kívánja az aláírását igazoltatni, személyesen felkeresheti az illetékes magyar képviseletet névaláírásának hitelesítése céljából (Magyarország Tallinni Nagykövetségének Konzuli Hivatalát, valamint az aláírás hitelesítésre felhatalmazott tiszteletbeli konzult). 

A hitelesítés feltétele, a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély) bemutatása, magyar lakcímkártyájának bemutatása (amennyiben ilyennel rendelkezik), valamint a hitelesítés díjának előzetes megfizetése. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el.

A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított konzuli tanúsítvány (az aláírás hitelességét igazoló bélyegző vagy az okiratra gépelt, illetőleg ahhoz fűzött hitelesítési záradék), mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért (azaz a személyazonosság ellenőrzéséért, az aláírás tényleges megtörténtéért) áll fenn. A konzuli tisztviselő tehát nem felel annak az okiratnak a tartalmi vagy alakisági esetleges hiányosságaiért, amelyet az ügyfél aláírt, és amelyen ezt az aláírását hitelesíteni kérte.

Kétféle aláírás hitelesítést különböztetünk meg: magánszemély aláírása, illetve cég nevében történő aláírás hitelesítése. Utóbbi esetében az aláíró személyazonosságán túl igazolni kell a cég nevében történő aláírásra való jogosultságot is 30 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal.

Fordítás hitelesítése

Fordítás hitelesítést a nagykövetség végezhet, amennyiben a cselekmény magyar állampolgár érdekéhez kapcsolódik, és amennyiben a szöveg fordításához megfelelő nyelvi kompetenciával (adott idegen nyelv ismerete, szakmai szakszókincs ismerete) rendelkezik a konzul. A konzuli részleg jelenleg angol fordítást vállal. Lehetőség van az ügyfél által készített angol-magyar, illetve magyar-angol fordítás hitelesítésére is.

Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

A konzuli részlegen lehetőség van az Ügyfél által készített másolatot hitelesítésére az eredeti irat bemutatása mellett vagy az ügyfél által benyújtott eredeti iratról helyben készíttetni fénymásolatot, amelyet a konzul hitelesít.

Díjtételek

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. A pontos díjat lásd a Konzuli díjak részben. 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adásvételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.