1. Születés, haláleset, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, válás, stb.

 • A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.
 • Az anyakönyvezéshez kapcsolódó szabályokat jelenleg az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;
  • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet;
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve;
  • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény.
 • Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi, Budapesten.
 • Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges. A gyakorlatban ez a tallinni népességnyilvántartó hivatal (Tallinn Vital Statistics Department) által papír alapon kiállított észtnyelvű vagy uniós formátumú többnyelvű - magyar/észt - anyakönyvi kivonat lehet.
 • A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet benyújthatja a külképviseleten, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.
 • Kérjük, hogy a kérelem beadása előtt telefonon egyeztessen a konzuli feladatot ellátó munkatárssal! Kérjük továbbá, hogy a honlapról letölthető formanyomtatványokat kitölteni szíveskedjenek. Aláírni viszont minden esetben a konzul előtt kell.

 

A) Születés hazai anyakönyvezése

 • A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:
  • külföldi hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat;
  • kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap;
  • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (pl. személyi igazolvány, útlevél), vagy a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.
 • Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.
 • A hazai anyakönyvezési eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.
 • A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL
 • Amennyiben a szülők nem házasok, s a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.
 • A kérelemhez szükséges mellékletek:
  • külföldi születési anyakönyvi kivonat;
  • a külföldi hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány
  • amennyiben eltérés van a különböző okiratok és okmányok között (pl. anyakönyvi kivonaton egy utónév szerepel, az útlevélben kettő), a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő jelenléte szükséges;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db

3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

 • A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-5 hónap.

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

 • A kérelemhez szükséges mellékletek:
  • külföldi házassági anyakönyvi kivonat;
  • kitöltött, mindkét házastárs által a konzul előtt aláírt adatlap;
  • a házastársak születési anyakönyvi kivonata;
  • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányai;
  • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat.
 • Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.
 • A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

 

C) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

 • A kérelemhez szükséges mellékletek:
  • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet;
  • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik;
  • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel IIa. Egyezmény);
  • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
  • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyi igazolvány).
 • A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

 

D) Haláleset hazai anyakönyvezése

 • A kérelemhez szükséges mellékletek:
  • külföldi halotti anyakönyvi kivonat;
  • haláleset hazai anyakönyvezése adatlap;
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
  • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
  • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
  • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány), valamint magyar lakcímkártya.
 • A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.
 • A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

 

Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

Telefonszám: +36 (1) 323-3176, + 36 (1) 323-3162

E-mail cím: hazaianyakonyv (at) bfkh.gov.hu

Ügyfélfogadás: szerda 8.30-12.00

 

E) Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

 • A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

 

„2009. évi XXIX. tv 1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.”

 

 • A kérelemhez szükséges mellékletek:
  • kérelmező adatlap kitöltve,
  • eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról,
  • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata,
  • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok. A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt, ún. „Brüsszel II” adatlap. (A határozatokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni),
  • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
  • magyar lakcímkártya,
  • nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél vagy személyi igazolvány),
  • külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása (az igazolást hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni).

 

      2. Névváltoztatás

 • Születési név változtatása
   
 • A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes főosztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködői szerepet tölt be ezen ügyekben.
 • A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor előzetes időpont egyeztetést követően.
 • A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • adatlap (helyben biztosítjuk, illetve a honlapról letölthető);
  • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
  • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából);
  • családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
 • Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.
   
 • Házassági névviselési forma megváltoztatása
   
 • A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.
 • A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, ügyfélfogadási időben előzetes időpont egyeztetést követően.
 • A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • adatlap (helyben biztosítjuk, illetve a honlapról letölthető);
  • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
  • eredeti házassági anyakönyvi kivonat;
  • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából). 

 

       3. Anyakönyvi okiratok kiállítása

 • 2018. január 1-től lehetőség van az ügyfél kérelmére az anyakönyvi kivonatok (születés, házasság, haláleset, BÉT) kinyomtatására a külképviseleten is.
 • Attól függően, hogy az anyakönyvi esemény szerepel-e az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK), a kivonatot néhány munkanapon belül elkészítjük.
 • Amennyiben az anyakönyvi esemény még nem szerepel az EAK-ban, úgy a kérelmet nagykövetségünk az illetékes anyakönyvvezetőhöz küldi, aki azt először a rendszerben rögzíti. Ezután kerülhet sor az anyakönyvi kivonatot kinyomtatására a Nagykövetségen.
 • Az okirat kiállítás díjtalan.